ชะเอมเทศ* Glycyrrhiza glabra  L.

ชื่อยาLovastatin*
Mevinolin
Monacolin K
กลุ่มยายาลดไขมันในเลือด*
Antilipidemic
Antihyperlipidemic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มค่า AUC และ Cmax แต่ไม่มีผลต่ออัตราการกำจัดยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(20)