ใยอาหารต้านอนุมูลอิสระจากองุ่นลดปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, controlled parallel-group trial ในคนไม่สูบบุหรี่จำนวน 43 คน อายุเฉลี่ย 33.7 ± 12.2 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 34 คน (เพศหญิง 22 คน เพศชาย 12 คน) โดย 21 คนมีระดับคอเลสเตอรอลสูงและ 13 คนมีระดับคอเลสเตอรอลในเกณฑ์ปกติ กลุ่มควบคุม จำนวน 9 คน (เพศหญิง 5 คน เพศชาย 4 คน) โดย 5 คนมีระดับคอเลสเตอรอลสูงและ 4 คนมีระดับคอเลสเตอรอลในเกณฑ์ปกติ ให้กลุ่มทดลองกินใยอาหารจากองุ่นขนาด 7.5 กรัม/วัน (ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยใยอาหารขนาด 5.25 กรัม และสาร polyphenols ขนาด 1400 มิลลิกรัม) เป็นเวลา 16 สัปดาห์ จากการศึกษาพบว่าใยอาหารจากองุ่นขนาด 7.5 กรัม/วัน สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (9%), ลดระดับ LDL คอเลสเตอรอล (9%) และลดความดันเลือดบนและล่าง (6%และ 5%) ได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (14.2%) ลดระดับ LDL คอเลสเตอรอล(11.6%) และลดระดับ triacylglycerol (18.6%) ได้อย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนความเสี่ยงของการเป็นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (Framingham Globol Risk Score) ลดลง 2.8 จุด และไม่พบความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มควบคุม

จากการศึกษาสรุปได้ว่าใยอาหารต้านอนุมูลอิสระจากองุ่นมีผลลดระดับไขมันและความดัน เลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้อย่างมีนัยสำคัญ

Nutrition 24 (2008) 646-653