ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของกรดน้ำ

สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของกรดน้ำ ขนาด 0.5 และ 1 ก./กก. มีฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เมื่อทดลองโดยการป้อนให้หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วย 75% เอทานอล และ indomethacin การป้อนสารสกัดน้ำ ขนาด 0.5-2 ก./กก. ไม่มีผลต่อการบีบตัวของลำไส้เล็กหนูถีบจักร เมื่อให้สารสกัดน้ำ ขนาด 0.01-1 ก./กก. และส่วนสกัดด้วยบิวทานอล ขนาด 320 มก./กก. โดยการฉีดเข้าลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาว และให้สารสกัดน้ำ ขนาด 0.5-1 ก./กก. โดยการฉีดเข้าลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูถีบจักร พบว่ามีผลยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในหนูทั้ง 2 ชนิด เมื่อทดลองด้วยวิธีผูกกระเพาะอาหาร โดยส่วนสกัดด้วยบิวทานอล จะให้ผลในการยับยั้งดีกว่าสารสกัดน้ำ 4-8 เท่า สารสกัดน้ำ ขนาด 1 ก./กก. จะมีผลยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารของหนูถีบจักรที่ทดลองด้วยวิธีผูกกระเพาะอาหาร และเหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่งกรดด้วย bethanechol และ histamine ได้เช่นกัน นอกจากนี้ส่วนสกัดด้วยบิวทานอล ซึ่งประกอบด้วยฟลาโวนอยด์เป็นหลัก ความเข้มข้น 0.01-1 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ H+, K+-ATPase (เกี่ยวข้องกับกระบวนการ hydrolysis ของ ATP) ที่แยกได้จากกระเพาะอาหารของกระต่าย โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50% เท่ากับ 500 มคก./มล. แสดงว่าฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของกรดน้ำ เนื่องมาจากการยับยั้งการหลั่งกรด ยับยั้ง proton pump แต่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง

J Ethnopharmacol 2007;111:403-8