ผลของน้ำกระเจี๊ยบต่อยา diclofenac

ทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ให้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบ (เตรียมจากดอกกระเจี๊ยบแห้ง 300 ก. ต้มในน้ำ 10 ลิตร) ขนาด 300 มล. (จะมีแอนโทไซยานิน 8.18 มก.) ทุกวัน นาน 2 วัน ติดต่อกัน ในวันที่ 3 ให้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบพร้อมกับกินยา diclofenac sodium ซึ่งเป็นยาลดการอักเสบ ขนาด 25 มก. ส่วนกลุ่มควบคุมให้กินยาพร้อมกับดื่มน้ำเปล่า อาสาสมัครทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารหลังจากกินยาจนกระทั่งครบ 3 ชม. เก็บปัสสาวะก่อนกินยาและหลังกินยาเปรียบเทียบผล พบว่า อาสาสมัครที่กินยาพร้อมกับดื่มน้ำกระเจี๊ยบ จะมีปริมาณการขับออกของ diclofenac น้อยกว่ากลุ่มควบคุมมาก (0.56 ± 0.17 มคก. และ 0.90 ± 0.50 มคก. ตามลำดับ) ดังนั้น จึงควรระมัดระวังการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับการดื่มน้ำสมุนไพรบางชนิดด้วย

Phytother Res 2007;21:96-8