การลดระดับน้ำตาลของหญ้าหวานและสารจากหญ้าหวาน

การศึกษาเปรียบเทียบผลของหญ้าหวาน และสารสเตียวิโอไซด์จากหญ้าหวาน ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการสร้างกลูโคส (gluconeogenesis) ในตับ พบว่าการให้หนูขาวกินผงใบหญ้าหวานขนาด 20 มก./กก./วัน นาน 15 วัน ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่หนูขาวที่กินสารสเตียวิโอไซด์ (stevioside) 5.5 มก./กก./วัน นาน 15 วัน ไม่มีผล นอกจากนั้นผงใบหญ้าหวานยังยับยั้งการสร้างกลูโคสในตับ ซึ่งมี L-alanine, L-lactate และ L-glutamine เป็น precusor โดยไม่ได้มีกลไกออกฤทธิ์เป็น PPARg agonist ดังนั้นผงใบหญ้าหวานสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ ส่วนหนึ่งโดยการไปยับยั้งการสร้างกลูโคสในตับ แต่สารสเตียวิไซด์จากหญ้าหวานไม่ได้ผล

Planta Med 2006;72:691-6