ฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของสาร β-sitosterol จากพืช

สาร β-sitosterol เป็นสารสำคัญที่สามารถพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ในน้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผลไม้ต่างๆ และในพืชตระกูลเบอร์รี่ การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ชนิด HCT116 ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดดื้อยา (drug-resistant colorectal cancer; CRC) โดยการบ่มเซลล์มะเร็งร่วมกับสาร β-sitosterol และยาต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ oxaliplatin (OXA) พบว่าสาร β-sitosterol ออกฤทธิ์กระตุ้น p53 โดยรบกวนการจับกันของ p53 (tumor suppressor protein) และ murine double minute 2 (MDM2) ทำให้กระบวนการ translocation ของ p53 ไปยัง nucleus เพิ่มขึ้น และ nuclear factor-κB (NF-κB) pathway ถูกยับยั้ง ส่งผลให้การแสดงออกของ breast cancer resistance protein (BCRP) ลดลง (BCRP เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ขับยาออกจากเซลล์ซึ่งทำให้เกิดการดื้อยา) และการศึกษาในหนูเม้าส์ซึ่งถูกปลูกถ่ายเซลล์ HCT116 และได้รับสาร β-sitosterol ร่วมกับยา OXA พบว่า สาร β-sitosterol สามารถเสริมการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของยา OXA เช่นกัน โดยทำให้ก้อนเนื้องอกที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กลง จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สาร β-sitosterol จากพืชมีผลช่วยเสริมการออกฤทธิ์ของยาต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ oxaliplatin โดยมีกลไกในการยับยั้งการดื้อยาของเซลล์มะเร็งผ่าน p53/NF-κB/BCRP signaling

J Agric Food Chem. 2020;68:3850-8.