ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะขาม

ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากเนื้อผลมะขาม (Tamarindus indica) ในเซลล์เพาะเลี้ยงแมคโครฟาจ (RAW 264.7) ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วยสาร lipopolysaccharide (LPS) พบว่า สารสกัดน้ำจากเนื้อผลมะขามเข้มข้น 3.175-150 มคก./มล. มีผลยับยั้งการสร้าง nitric oxide (NO) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดความเข้มข้น (dose-dependent) และมีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งการสร้าง NO ลงครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 35.69 มคก./มล. นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์หาปริมาณการแสดงออกของยีนส์ nitric oxide synthase (iNOS) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสร้าง NO ด้วยวิธี RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) พบว่า สารสกัดน้ำจากเนื้อผลมะขามเข้มข้น 17.5, 35 และ 70 มคก./มล. มีผลยับยั้งการแสดงออกของ iNOS อย่างมีนัยสำคัญ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดความเข้มข้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากเนื้อผลมะขามมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง NO และการแสดงออกของ iNOS ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงภาวะอักเสบได้

Pharmacogn J. 2019;11(4):669-73.