ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าว

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในเซลล์macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ด ความเข้มข้น 0.5-2.0 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดีกว่าสารสกัดจากเนื้อผล โดยยับยั้งไนตริกออกไซด์ เอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) และ interleukin-6 (IL-6) เมื่อวิเคราะห์สารสำคัญ พบว่าเยื่อหุ้มเมล็ดมีปริมาณของบีตาแคโรทีน ไลโคปีน สารฟีนอลิกรวม และฟลาโวนอยด์สูงกว่าเนื้อผลฟักข้าว

วารสารพิษวิทยาไทย. 2562;34(1):71-90.