ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสำคัญจากใบหม่อน

การวิเคราะห์ทางเคมีของสารสกัด 95%เอทานอลจากใบหม่อน (Morus alba) พบสารสำคัญชนิดใหม่จำนวน 2 ชนิด คือ morachalcone D และ morachalcone E ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม prenylated flavonoids การทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองในเซลล์ประสาทของหนูเม้าส์ชนิด HT22 พบว่า สารทั้ง 2 ชนิด ที่ขนาด 1-50 ไมโครโมลาร์ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ และที่ขนาด 15-50 ไมโครโมลาร์ สามารถปกป้องเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายด้วย glutamate และ erastin ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และสาร morachalcone D มีฤทธิ์ดีกว่าสาร morachalcone E ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS), การยับยั้งการลดลงของ glutathione, และการยับยั้งการสะสมธาตุเหล็ก นอกจากนี้ morachalcone D ยังเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ glutathione peroxidase 4 (GPx4), catalase (CAT), superoxide dismutase 2 (SOD2), nuclear factor erythroid 2‐related factor 2 (Nrf2), heme oxygenase-1 (HMOX1), และ solute carrier family 7 membrane 11 (SLC7A11) แสดงให้เห็นว่าสารสำคัญจากใบหม่อนโดยเฉพาะ morachalcone D มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง

Food Chem. 2020;315:126236