ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร hyperforin จาก St. John's wort

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร hyperforin จาก St. John's wort (Hypericum perforatum) โดยทดสอบในเซลล์ประสาทชนิด PC12 และ SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย aluminum maltolate (Almal) ทำให้เซลล์ถูกทำลายและเกิดการตายของเซลล์ ผลการศึกษาพบว่าสาร hyperforin สามารถยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ลดระดับของ lipid peroxide และเพิ่มระดับของ เอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้สาร hyperforin ยังมีผลยับยั้งการตายของเซลล์ประสาท โดยยับยั้งการลดลงของศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochondria membrane potential) ยับยั้งการปลดปล่อย cytochrome c เข้าสู่ไซโตโซล ลดการทำงานของ caspase-3 และลดการแสดงออกของโปรตีน Bax ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการอยู่รอดของเซลล์ แสดงว่าสาร hyperforin มีผลปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะออกซิเดชัน และการตายของเซลล์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย aluminum maltolate ได้ โดยผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของสาร

Chemico-Biological Interactions 2019;299:15-26.