อันตรกิริยาของขิงกับยาต้านมะเร็ง crizotinib

ขิงเป็นสมุนไพรที่มีรายงานการใช้เพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ยาเคมีบำบัด ในกรณีของยาต้านมะเร็ง crizotinib มีรายงานในหญิง 1 ราย อายุ 48 ปี ที่ใช้ยา crizotinib ขนาด 250 มก. วันละ 2 ครั้ง ในการรักษามะเร็งปอด เกิดอาการตับอักเสบอย่างรุนแรง (severe hepatic cytolysis) ซึ่งมีค่าเอนไซม์ alanine aminotransferase สูงมากกว่า 20 เท่าของค่าปกติ โดยพบว่าผู้ป่วยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของขิง น้ำผึ้ง และน้ำมะนาวอย่างต่อเนื่องในปริมาณสูงถึงมากกว่า 1 ลิตร ต่อวัน ก่อนหน้าที่จะเกิดอาการ ซึ่งเมื่อหยุดให้ยา crizotinib และงดรับประทานขิง อาการตับอักเสบรุนแรงหายไป เนื่องจากยา crizotinib ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ CYP3A4 และเป็น substrate ของ P-glycoprotein และขิงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 และ P-glycoprotein ดังนั้นการใช้ยา crizotinib ร่วมกับขิงจึงทำให้ระดับยาดังกล่าวในเลือดสูงขึ้น และเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ จึงควรระมัดระวังในการใช้ยาต้านมะเร็ง crizotinib ร่วมกับการรับประทานขิงหรือสมุนไพรที่มีผลต่อเอนไซม์หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเมทาบอลิซึมของยา

Br J Clin Pharmacol 2019:doi:10.1111/bcp.13862.