ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่า

การวิเคราะห์ GC-MS เพื่อศึกษาองค์ประกอบในน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่าที่สกัดด้วยปิโตเลียมอีเทอร์ โดยวิธี soxhlet extraction พบว่าประกอบด้วยกรดไขมัน ได้แก่ palmitic acid (9.92%), linoleic acid (20.49%), oleic acid (56.50%) และ stearic acid (9.14%) เป็นต้น และสารกลุ่ม annonaceous acetogenins (41.00 มก./ก.) เมื่อนำน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่า ขนาด 0.5 และ 1 มล./กก. มาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเนื้องอก โดยทดลองในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกตับ (hepatoma cells) ชนิด H22 พบว่าน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ โดยที่ขนาด 1 มล./กก. สามารถยับยั้งได้สูงสุด 53.54% นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ลดระดับของ interleukin-6 เอนไซม์ janus kinase และ phosphorylated signal transducers (p-Stat3)

J Ethnopharmacol 2016;193:362-7.