ประสิทธิผลของตำรับยาพอกสมุนไพรห้ารากผสมปูนแดง (เบญจโลกวิเชียร) ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าอักเสบแบบเฉียบพลัน

การศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคข้อเข่าอักเสบแบบเฉียบพลันที่ไม่มีแผลเปิดบริเวณผิวหนัง ไม่มีภาวะข้อผิดรูป หรือเคยผ่าตัดร่วมด้วย จำนวน 30 ราย อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยให้พอกยาสมุนไพรห้ารากผสมปูนแดง (เบญจโลกวิเชียร) บริเวณเข่า เป็นเวลา 15 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน ทำการติดตามผลการรักษาด้วยการประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยแบบสอบถามการประเมินระดับความเจ็บปวด (Pain Rating Scale) ของ Wong-Baker FACES พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าอักเสบแบบเฉียบพลัน มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวนร้อยละ 63.34 มีค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดก่อนการรักษา 6.13 คะแนน หลังการรักษาด้วยการพอกยาครบ 3 ครั้ง พบว่ามีระดับความเจ็บปวดลดลงเฉลี่ย 3.63 คะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และไม่พบอาการข้างเคียงจากการใช้ยาในผู้ป่วยทั้ง 30 ราย แสดงว่าตำรับยาพอกสมุนไพรห้ารากผสมปูนแดง (เบญจโลกวิเชียร) สามารถลดอาการปวดจากข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันได้

เอกสารรวบรวมบทความ บทคัดย่อที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 13; 31 สค. - 4 กย. 2559: หน้า 58.