ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาท

ศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้ (mild cognitive impairment) และมีอาการทางจิตเวชและประสาท (neuropsychiatric symptoms) โดยทดลองให้ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 80 คน (อายุเฉลี่ย 65±7 ปี) รับประทานสารสกัด EGb 761 ขนาดวันละ 240 มก. นาน 24 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจำนวน 79 คนที่ได้รับยาหลอก วิเคราะห์อาการทางจิตเวชและประสาทด้วยแบบประเมิน Neuropsychiatric inventory (NPI), state subscale of the State-Trait Anxiety Involuntory (STAI-XI) และ The Geriatric Depression Scale (GDS) และทดสอบความสามารถในการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี Trail making test (TMT) ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าคะแนน NPI ในผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานสารสกัด EGb 761 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมคือ -7.0±4.5 และ -5.5±5.2 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาการทางจิตเวชและประสาทของผู้ป่วยดีขึ้นคิดเป็น 78.8 และ 55.7% เช่นเดียวกับคะแนนจากแบบประเมิน STAI-XI, GDS และ TMT ที่พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัด EGb 761 มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วยมีผลช่วยให้อาการทางจิตเวชและประสาทของผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้ดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยบางรายระบุว่า การรับประทานสารสกัด EGb 761 ทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือ ปวดศีรษะ ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร และความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

Int J Geriatr Psychiatry. 2014; 29(10): 1087-95.