ผลของรางจืดในการลดปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้างในเลือดของเกษตรกร

การศึกษาแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) ในเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารกำจัดแมลงตกค้างในกระแสโลหิต โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จำนวนกลุ่มละ 25 คน โดยกลุ่มทดลองให้รับประทานชาชงรางจืด ขนาด 1 ซอง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 14 วัน กลุ่มควบคุม ให้รับประทานชาชงใบเตย (ชาหลอก) ขนาด 1 ซอง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นทำการเจาะเลือดตรวจหาสารพิษที่ตกค้างในเลือด พบว่ากลุ่มที่ได้รับชารางจืด จำนวนผู้ที่มีระดับสารเคมีในเลือดลดลง เท่ากับ 52% ขณะที่ในกลุ่มควบคุมจำนวนผู้ที่มีระดับสารเคมีในเลือดลดลงเท่ากับ 5% แสดงว่ารางจืดมีผลลดสารกำจัดแมลงตกค้างในเลือดของเกษตกรได้

เอกสารรวบรวมบทความ บทคัดย่อที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 13; 31 สค. - 4 กย. 2559: หน้า 76.