ฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ GABAA จากสารสำคัญในสาเกญี่ปุ่น

สาเกคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของญี่ปุ่นที่ได้จากการหมักบ่มข้าว น้ำ โกจิ (ราสายพันธุ์ Aspergillus oryzae เจริญอยู่บนเมล็ดข้าว) และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae การศึกษาผลของสารสำคัญต่างๆ จากสาเกญี่ปุ่นต่อตัวรับ γ-aminobutyric acid (GABA)A ในไข่กบสายพันธุ์ Xenopus พบว่าส่วนสกัดที่มีสารในกลุ่มกรดอินทรีย์ มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ GABAA (GABAA receptor agonists) และเมื่อนำไปวิเคราะห์ทางเคมีพบว่ามีสารต่างๆ ถึง 64 ชนิด และมีจำนวน 13 ชนิดที่มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ GABAA โดยที่สาร L-lactic acid มีฤทธิ์สูงสุด ซึ่งมีค่าความเข้มข้นที่ออกฤทธิ์กระตุ้นได้ 50% เท่ากับ 37 ไมโครโมลาร์ และการทดสอบโดยฉีดสาร L-lactic acid, gluconic acid, และ pyruvic acid ซึ่งแยกได้จากส่วนสกัดดังกล่าวเช่นกัน เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ในขนาด 10, 10, และ 5 มก./นน.ตัว 1 กก. ตามลำดับ ก็พบว่าหนูมีอาการวิตกกังวลลดลงเมื่อทำการทดสอบด้วย Elevated plus-maze test ซึ่งคาดว่าเกิดจากฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ GABAA ของสารทดสอบ

Food Chem 2017;214:354-9.