ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดกิ่งมะขามป้อม

การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการก่อกลายพันธุ์ และต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด 50% เอทานอลและสารสกัดเมทานอลจากกิ่งมะขามป้อม พบว่า สารสกัดทั้งสองมีปริมาณสารฟีนอลิกสูง (643 และ 547 มก.TAE/ก. ของสารสกัด ตามลำดับ) และมีฤทธิ์แรงในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-picrylhydrazylradical assay (DPPH) สารสกัดทั้งสองมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ เมื่อทดสอบกับเชื้อ Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 และTA100 นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Escherichia coli, Salmonella sp. และ Pseudomonas aeruginosa สรุปได้ว่าสารสกัดแอลกอฮอล์จากกิ่งมะขามป้อมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการก่อกลายพันธุ์ และต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาและเครื่องสำอางได้เช่นเดียวกับสารสกัดจากผลมะขามป้อม

Songklanakarin J Sci Technol 2014;36(6):669-74.