ผลของเคอร์คิวมินในการลดไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)

การศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome; น้ำหนักตัว 78.90 ± 14.2กก. และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 30.06 ± 4.12 กก./ม2) จำนวน 65 คน อายุเฉลี่ย 59.3 ± 12.0 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดเคอร์คิวมิน ขนาด 650 มก. (มีเคอร์คิวมิน 630 มก.) วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับแคปซูลยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเคอร์คิวมิน จะมีระดับของคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์ ระดับ low-density lipoprotein cholesterol (LDL), non-high-density lipoprotein cholesterol (non-HDL) และอัตราส่วนของคอเลสเตอรอลรวม/HDL ลดลง ส่วนระดับของ high-density lipoproteincholesterol (HDL) จะเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาแยกตามเพศพบว่า สารสกัดเคอร์คิวมินจะมีผลลดคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยเพศชาย และเพิ่ม HDLในผู้ป่วยเพศหญิงซึ่งเป็นทำให้อัตราส่วนของคอเลสเตอรอลรวม/HDL ในทั้งสองเพศลดลง ดังนั้นการรับประทานสารสกัดเคอร์คิวมิน มีผลลดระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงได้ แต่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือด

Phytother Res 2014;28:1770-7.