ลูกซัดกับโรคพาร์กินสัน

การศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดสองฝ่าย เทียบกับยาหลอก (Double-blind placebo-controlled clinical study) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานของลูกซัด (Trigonella foenum-graecum L; IBHB) สำหรับใช้เป็นอาหารเสริมร่วมกับยา Levo-dopa (L-Dopa) ในการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) ที่ให้ผลดีต่อการรักษาด้วยยา L-Dopa จำนวน 50 คน โดยผู้ป่วยจำนวน 25 คน จะได้รับแคปซูลที่บรรจุ IBHB ขนาด 300 มก. วันละ 2 ครั้ง ส่วนอีก 25 คนที่เหลือจะได้รับยาหลอกในขนาดเท่ากัน เป็นเวลา 6 เดือน ทำการประเมินผลด้วย Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) และ Hoehn and Yahr (H&Y) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้ประเมินสภาวะและอาการของโรคพาร์กินสัน โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับ IBHB มีอาการของโรคพาร์กินสันลดลง การเคลื่อนไหวต่างๆ ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้พบว่า IBHB มีความปลอดภัยในการใช้ค่อนข้างสูง และผู้ป่วยทนต่อยาได้ดี ทำให้สามารถสรุปได้ว่า IBHB มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นอาหารเสริมร่วมกับยา L-Dopa ในการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

Phytother Res 2014;28:172-8.