ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเท้าเหม็นและลดการอักเสบของมะขามป้อม

สารสกัด 95% เอทานอลจากเมล็ดและเนื้อของมะขามป้อม ความเข้มข้น 20 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเท้าเหม็น ได้แก่ Kytococcus sedentarius ATCC 27573, K. sedentarius ATCC 27574 และ K. sedentarius ATCC 27575 เมื่อทดสอบด้วยวิธี agar diffusion โดยพบว่าบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ของสารสกัดทั้งสอง มีค่าระหว่าง 18.67 - 42.37 และ 14.72 - 43.57 มม. ตามลำดับ และการศึกษาฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูแรท โดยทาสารสกัด 95% เอทานอลจากเนื้อมะขามป้อม ความเข้มข้น 1% และ 7.5% ที่หูด้านใน (ขนาด 10 มคล./หู) และนอกของหนู (ขนาด 10 มคล./หู) เป็นเวลา 30 นาที ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสาร ethyl phenylpropiolate (EPP) พบว่าสารสกัดสามารถลดการอักเสบที่หูของหนูได้

Thai J Pharm Sci 2013;38(Suppl.):72-4.