ช็อกโกแลตดำกับคนอ้วน

การศึกษาผลของช็อกโกแลตดำ (dark chocolate) ที่เสริมด้วยสารโพลีฟีนอลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดัน คอเลสเตอรอล และระดับของกลูโคคอร์ติโซนในคนอ้วนชาย-หญิง (ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 27.7 ± 2.5 กก./ตร.ม2) จำนวน 14 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกรับประทานช็อกโกแลตดำ ขนาด 20 ก. ที่เสริมสารโพลีฟีนอล 500 มก. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หยุดพัก 1 สัปดาห์ จากนั้นให้รับประทานช็อกโกแลตดำ ขนาด 20 ก. ที่เสริมสารโพลีฟีนอล 1,000 มก. อีก 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 จะทดลองเช่นเดียวกับกลุ่มแรก แต่จะสลับให้รับประทานช็อกโกแลตดำที่เสริมสารโพลีฟีนอล 1,000 มก. ก่อน แล้วตามด้วยช็อกโกแลตดำที่เสริมสารโพลีฟีนอล 500 มก. ผลการศึกษาพบว่าสารโพลีฟีนอลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตของคนอ้วนในทั้ง 2 กลุ่มลดลง ระดับของคอร์ติโซนในปัสสาวะมีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นกัน แต่ไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลรวม และการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง เช่น น้ำหนักตัว เส้นรอบเอว สะโพก เป็นต้น แสดงว่าการรับประทานช็อกโกแลตดำที่เสริมสารโพลีฟีนอล 500 และ 1,000 มก. มีผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันของคนอ้วนได้

British J Nutr 2010;103:842-50.