เมล็ดอัลมอนด์ลดไขมันในเลือด

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงระดับกลาง โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานอาหารสูตรมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง กลุ่มที่ 2 ให้อาหารสูตรเดียวกันแต่มีผงอัลมอนด์ผสมด้วยในขนาด 25 ก./วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับอัลมอนด์ในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงทั้งชาย และหญิง 30 คน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดรวมลดลงอยู่ในช่วง 8ฑ27 มก./ดล. และระดับของคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลงอยู่ในช่วง 9ฑ29 มก./ดล. ในขณะที่กลุ่มไม่ได้รับอัลมอนด์ระดับคอเลสเตอรอลรวม และ LDL ไม่ลดลง และจากการศึกษาพบว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอล ชนิด HDL และไตรกลีเซอร์ไรด์ และผู้วิจัยยังพบว่าการใช้ผงอัลมอนด์ในขนาดต่ำ (25 ก./วัน) จะได้ผลดีกว่าใช้ในขนาดสูง (100 ก./วัน) (เนื่องจากการศึกษาครั้งก่อนผู้วิจัยใช้ผงอัลมอนด์ 100 ก./วัน แต่ไม่ได้ผล)

(Archives of Iranian Medicine 2005;8(1):45-51