ฤทธิ์ขับพยาธิของฝรั่งและดาวเรืองใหญ่

ศึกษาฤทธิ์ขับพยาธิของสารสกัดน้ำจากใบฝรั่ง (Psidium guajava) และดอกดาวเรืองใหญ่ (Tagetes erecta) ต่อพยาธิตัวกลม Caenorhabditis elegans ทั้งชนิดดั้งเดิม (wild type) และชนิดดื้อต่อยา levamisole โดยทำการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสารสกัดดอกดาวเรืองใหญ่ที่ความเข้มข้น 25 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนไหว (paralysis) ของ C. elegans ได้ 75% หลังจากให้สารสกัด 8 ชั่วโมง ในขณะที่สารสกัดใบฝรั่งที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถยับยั้งการเคลื่อนไหวของ C. elegans ได้ 100% หลังจากให้สารสกัด 4 ชั่วโมง โดยพบว่าสารสกัดใบฝรั่งสามารถยับยั้ง C. elegans ได้ทั้งชนิดดั้งเดิม (wild type) และชนิดดื้อต่อยา levamisole ส่วนสารสกัดดอกดาวเรืองใหญ่สามารถยับยั้ง C. elegans ชนิดดื้อต่อยา levamisole ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งสารสกัดใบฝรั่งและดอกดาวเรืองใหญ่ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการวางไข่ (egg laying) ของ C. elegans ได้ 40 และ 65% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับยาชนิดใดๆ เลย ผลการศึกาแสดงให้เห็นว่าใบฝรั่งและดอกดาวเรืองใหญ่มีฤทธิ์ขับพยาธิตัวกลม C. elegans โดยมีผลยับยั้งการเคลื่อนไหวและการวางไข่ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาในอนาคตต่อไป

J Ethnopharmacol. 2017; 202: 92-6.