คำถาม : ปาเปนในมะละกอ
  • การใช้ปาเปนในมะละกอย่อยโปรตีนในเนื้อทำให้สารอาหารในเนื้อสัตว์สูญหายหรือไม่
  • จากคุณ : Dream
  • Date : 21/10/2562 16:04:00
คำตอบ : ปาเปนเป็นเพียงเอนไซม์ที่ใช้ตัดพันธะหว่างโปรตีนให้มีหน่วยที่เล็กลง เนื้อจึงนุ่มขึ้น ไม่มีผลกับปริมาณโปรตีนและสารอาหารที่อยู่ภายในค่ะ