คำถาม : คำนวณหาความเข้มข้นของสารที่สกัด
  • อยากทราบสูตรคำนวณหาความเข้มข้นของสารที่สกัดออกมาได้ (สารที่ได้เป็นของเหลว ไม่หนืด) และไม่ได้เอาสารมาทำผง แต่อยากทราบความเข้มข้น
  • จากคุณ : อมรรัตน์
  • Date : 16/10/2562 10:51:00
คำตอบ : สูตรการคำนวนหาปริมาณสารสกัด (%yield crude extract)
%yield = [A/B] x 100
โดย A = น้ำหนักของสารที่สกัดได้ (กรัม)
   B = น้ำหนักวัตถุดิบสมุนไพรตั้งต้นที่ใช้ (กรัม)
ซึ่งน้ำหนักของสารที่สกัด (a) ที่นำมาคำนวณในสูตรนี้ ต้องเป็นเฉพาะส่วนของสารสกัดที่กำจัดตัวทำละลายออกแล้วค่ะ