คำถาม : การสกัดสารกับการหมัก
  • การสกัดสารกับการหมัก จะได้สารที่เหมือหรืแตกต่างกันอย่างไรครับ เช่น การสกัดผิวส้มด้วย แอลกอฮอล์ 95% กับการหมักเปลือกส้มด้วยน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : ชัยยศ
  • Date : 27/9/2562 16:56:00
คำตอบ : วิธีการที่ใช้สกัดสาร ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารนั้นๆ ที่ต้องการสกัด การสกัดด้วยตัวทำละลายที่ต่างกัน สารที่ได้ก็แตกต่างกันกันไป เนื่องจากสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติละลายได้ในตัวทำละลายแตกต่างกัน ซึ่งการที่สารจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกันตามกฎ like dissolves like คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือ ละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น การสกัดหรือการหมักด้วยตัวทำละลายต่างๆ กัน เช่น การสกัดหรือหมักด้วยแอลกอฮอล์ 95 %, การหมักเปลือกส้มด้วยน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ก็จะได้สารจากผิวส้มที่ละลายออกมาในตัวทำละลายต่างๆ ทั้งชนิดสารและอัตราส่วนของสารต่างๆ แตกต่างกัน