คำถาม : น้ำมันหอมระเหยชะพลู
  • น้ำมันหอมระเหยใน ต้นชะพลู ชื่ออะไรครับ
  • จากคุณ : diamon_faith
  • Date : 23/8/2562 16:46:00
คำตอบ : จากการศึกษาวิจัยตามเอกสารที่อ้างอิง น้ำมันหอมระเหยต้นช้าพลู ได้แก่ hydrocinnamic acid, α-cubebene, humulene, β-caryophyllene, β-asarone, α-asarone, ascalarene, α-selinene, d-cadinene, β-eudesmol เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดได้เอกสารอ้างอิงด้านล่าง ค่ะ

เอกสารอ้างอิง : Analysis of volatile constituents from ground part and underground part of Piper sarmentosum by GC-MS. Zhongguo Shiyan Fangjixue Zazhi (2014), 20(18), 73-76.