คำถาม : ชะพลู
  • สารมีฤทธิ์ไล่แมลงในใบชะพลูชื่ออะไรครับ
  • จากคุณ : diamon_faith
  • Date : 23/8/2562 16:44:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัย ไม่พบสารที่มีฤทธิ์ไล่แมลงในใบช้าพลู แต่พบสารที่มีฤทธิ์ไล่แมลงในรากช้าพลู ได้แก่ asaricin, , isoasarone, trans-asarone ซึ่งมีผลต่อ ด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae), มอดข้าวเปลือก (Rhyzopertha dominica) และผีเสื้อกลางคืน (Plodia interpunctella) สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่อ้างอิง ค่ะ

เอกสารอ้างอิง : Insecticidal activity and the mechanism of action of three phenylpropanoids isolated from the roots of Piper sarmentosum Roxb Scientific Reports (2017), 7(1), 1-13.