คำถาม : หนอนตายหยาก
  • กลไกการอกฤทธิ์ในการไล่ยุงได้ของหนอนตายหยาก คืออะไร
  • จากคุณ : สโรชา
  • Date : 12/7/2562 16:55:00
คำตอบ : สารสำคัญในหนอนตายหยากมีความเป็นพิษต่อระบบประสาท ยับยั้งการกินอาหาร และยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน

เอกสารอ้างอิง : - Kaltenegger E, Brem B, Mereiter K, Kalchhauser H, Kählig H, Hofer O, et al. Insecticidal pyrido[1,2-a]azepine alkaloids and related derivatives from Stemona species. Phytochemistry. 2003;63(7):803-16.
- Jiwajinda S, Hirai N, Watanabe K, Santisopasri V, Chuengsamarnyart N, Koshimizu K, et al. Occurrence of the insecticidal 16,17-didehydro-16(E)-stemofoline in Stemona collinsae. Phytochemistry. 2001;56(7):693-5.