คำถาม : Geraniol
  • สารเจอราเนียล (Geraniol) มีกลไกยับยั้งการเจริญเติบโตของราอย่างไรครับ สารเจอราเนียลอยู่ในกระชายหรือพืชตระกูล ขิง ข่า
  • จากคุณ :
  • Date : 21/6/2562 16:28:00
คำตอบ : มีการทดสอบพบว่าสาร geraniol และ citral มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราชนิด Aspergillus spp. ผ่านกลไกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการยอมให้สารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane permeability) กระตุ้นการสะสมสารอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species;. ROS) ภายในเซลล์ และกลไกในการรบกวนการควบคุมการแสดงออกของยีน (gene expression) ค่ะ

เอกสารอ้างอิง : Tang X, Shao YL, Tang YJ, Zhou WW. Antifungal activity of essential oil compounds (geraniol and citral) and inhibitory mechanisms on grain pathogens (Aspergillus flavus and Aspergillus ochraceus). Molecules. 2018;23(9):2108.doi: 10.3390/molecules23092108.