คำถาม : สิงหโมรา
  • สารสำคัญในสิงหโมรามีสารอะไรบ้างคะ สารหลักๆ และย่อยๆ ขอบคุญค่ะ
  • จากคุณ : ณัฐิกา
  • Date : 16/6/2562 17:45:00
คำตอบ : สิงหโมรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrtosperma johnstonii มีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีในเหง้าพบสารประกอบพอลิฟีนอล (polyphenol) กลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ได้แก่ rutin และ narcissin

เอกสารอ้างอิง :
- Okonogi S, Khonkarn R, Mankhetkorn S, Unger FM, Viernstein H. Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemia and small cell lung carcinoma cells. Pharm Biol. 2013;51(3):329-38.
- Mueller M, Zartl B, Schleritzko A, Stenzl M, Viernstein H, Unger FM. Rhamnosidase activity of selected probiotics and their ability to hydrolyse flavonoid rhamnoglucosides. Bioprocess Biosyst Eng. 2018;41(2):221-8.