คำถาม : ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยของใบโหระพา
  • อยากทราบว่าความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยของใบโหระพาในการป้องกันยุงอยู่ที่ความเข้มข้นเท่าไหร่คะ
  • จากคุณ : สุนิษา
  • Date : 17/5/2562 17:07:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การทดสอบฤทธิ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุล Ocimum พบว่า การใช้น้ำมันหอมระเหยจากโหระพาที่ความเข้มข้น 10 และ 50% สามารถป้องกันยุงกัดได้นาน 15 และ 183 นาที ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง :
1. สุวรรณ ธีระวรพันธ. สมุนไพรป้องกันยุง. บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร, สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภาสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=44
2. Baba G, Lawal AO, Sharif HB. Mosquito Repellent Activity and Phytochemical haracterization of Essential Oils From Striga hermonthica, Hyptis spicigera and Ocimum basilicum Leaf Extracts. Br J Pharmacol and Toxicol. 2012; 3(2): 43-8.