คำถาม : สารสกัดใบย่านาง
  • 1.คิด %yield ของสารสกัดใบย่านางที่สกัดด้วยเอทานอลยังไงคะ (ผงใบย่านาง10g ต่อ เอทานอล50ml)
    2.เมื่อสกัดใบย่านางด้วยเอทานอล เขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองด้วยกระดาษกรอง แล้วจะนำไปทดสอบ DPPH assay จำเป็นต้องระเหยตัวทำละลายออกก่อนหรือไม่

  • จากคุณ : ปวีณ์นุช
  • Date : 17/5/2562 17:05:00
คำตอบ : 1. ต้องนำปริมาณสารสกัดที่ได้หลังจากระเหยตัวทำละลายออกหมดแล้วมาคำนวณด้วยค่ะ โดย %yield สามารถคำนวณได้ดังนี้
  %yield = (ปริมาณสารสกัดแห้งที่ได้ / น้ำหนักพืช) x100
2. ควรระเหยตัวทำละลายเอทานอลออก แล้วเตรียมเป็นสารละลายใหม่ เพื่อให้ทราบความเข้มข้นของสารสกัดที่แท้จริงที่ใช้ในการทดสอบค่ะ