คำถาม : การสกัดสารจากไพล
  • ทำไมจากงานวิจัยถึงไม่ค่อยใช่เอทานอลในการสกัดสารจากไพลเลยคะ จริงๆสามารถใช้ได้ไหม
  • จากคุณ : ิบัว
  • Date : 30/3/2562 10:16:00
คำตอบ : การเลือกใช้ตัวทำละลายตัวใด ขี้นอยู่กับสารที่เราต้องการจะสกัด เนื่องจากสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในไพลจะเป็นน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสกัดได้ด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ และสารกลุ่ม arylbutanoids, curcuminoids, และ cyclohexene derivatives ซึ่งมีโครงสร้างขนาดใหญ่ขึ้นไม่สามารถระเหยได้สามารถสกัดได้ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เฮกเซน เอทานอล และการทอดในน้ำมัน แต่จะได้สารสกัดที่มีสารสำคัญในอัตราส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของสารแต่ละชนิด ดังนั้นหากต้องการสารในกลุ่มที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่นอกเหนือจากน้ำมันหอมระเหยด้วย สามารถสกัดสารได้ด้วยการหมักในตัวทำละลายอินทรีย์ อย่างเอทานอล ได้ค่ะ