คำถาม : การสกัดสมุนไพร
  • ขอสอบถามเรื่องการสกัดสมุนไพรหน่อยค่ะ คือต้องการจะสกัดสารคอร์ไดซิปิน ต้องใช้การสกัดแบบไหนหรอคะ ต้มน้ำให้ไอผ่านตัวสมุนไพร สารนี้จะออกมาด้วยมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : zine
  • Date : 23/12/2561 13:31:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การสกัดสาร cordycepin จากเห็ดถังเช่าสามารถสกัดได้ด้วยวิธีการต้มด้วยน้ำร้อน โดยส่วนใหญ่จะใช้เห็ด 1 ส่วนต่อน้ำ 15 ส่วน ที่อุณหภูมิ 85 องศาสเซลเซียส นาน 2.5 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำไปทดสอบหาปริมาณสาร cordycepin ด้วยวิธีต่างๆ เช่น HPLC เป็นต้น ส่วนการกลั่นด้วยไอน้ำ จะใช้สกัดสารที่มีจุดเดือดต่ำ ระเหยง่าย และไม่ละลายน้ำ มักนิยมใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยต่างๆ เช่น น้ำมันมะกรูด น้ำมันตะไคร้ น้ำมันยูคาลิปตัส เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง :
1. Zhang H, Wang JW, Dong SZ, Xu FX, Wang SH. The optimization of extraction of cordycepin from fruiting body of Cordyceps militaris (L.) Link. Adv Mater Res. 2012;393-395:1024-8.
2. ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, ศุภทา ไชยพัฒน์, เสาวรส กองศรี. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง. การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั รังสิต ประจำ ปี 2559 (RSU National Research Conference 2016) วนั ที่ 29 เมษายน 2559.