คำถาม : งานวิจัยฟักข้าว
  • ขอสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยฟักข้าวได้ไหมคะ เกี่วกับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะ
  • จากคุณ : Deun
  • Date : 29/9/2561 15:32:00
คำตอบ : มีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลของผลฟักข้าว ว่าสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis โดยค่าความเข้มข้นต่ำที่สุด (MIC) ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในช่วง 78 ถึง > 400 มก/มล.

Ref : Tinrat, Sirikhwan; Sila-Asna, Monnipha. Antimicrobial and synergistic effects with antibiotics of Momordica cochinchinensis Spreng (Gac fruit) aril against pathogenic bacteria. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research 2016;39(2):286-94.