คำถาม : สมุนไพรที่สามารถรักษาสมดุลของเชื้อราบนหนังศรีษะ
  • สมุนไพรที่สามารถรักษาสมดุลของเชื้อราบนหนังศรีษะ (เชื้อรามาลัสซีเซีย)
  • จากคุณ : ลาตีฟะห์
  • Date : 19/7/2561 16:49:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พืชสมุนไพรที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยังยั้งเชื้อราในกลุ่ม Malassezia spp. ได้แก่ ใบชาเขียว, ผลขี้กาเทศ, ใบและน้ำมันจากดอกมะลิ, เปลือกต้นของอบเชยลังกา และใบเสม็ดขาว แต่การวิจัยทั้งหมดยังเป็นพียงการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) เท่านั้น

Ref :
1. Nazeri M., Ata-Bakhshian R., Taghizadeh M., Talaee R., Mahboubi, M. Antifungal activity of herbal extracts against Malassezia species. Iranian J Dermatology. 2015; 18 (71): 10-15.
2. Santhanam J, Ghani FNA, Basri DF. Antifungal Activity of Jasminum sambac against Malassezia sp. and Non-Malassezia sp. Isolated from Human Skin Samples. J of Mycology. 2014; Article ID 359630.
3. Pooja A., Arun N., Maninder K. screen of plant essential oils for antifungal activity against Malassezia furfur. Int J Pharm Pharm Sci. 2013; 5(2): 37-9.