คำถาม : ปริมาณสารสกัด
  • ในการสกัดสมุนไพรด้วยตัวทำละลาย สามชนิด ได้แก่ เอธิลอะซิเตท เอธานอล และน้ำ ซึ่งในผลการทดลองหาผลผลิตร้อยละ ในส่วนของตัวทำละลายน้ำได้ผลผลิตร้อยละที่มากที่สุด แต่เมื่อเป็นตัวทำละลาย เอธานอลกับเอธิลอะซิเตท เมื่อดูความมีขั้ว เอธานอลมากกว่า แต่ทำไมถึงเป็นเอธิลอะซิเตทที่ให้ผลผลิตร้อยละมากกว่าคะ
  • จากคุณ : hakuhaku
  • Date : 25/6/2561 16:35:00
คำตอบ : ในการสกัดสารจากสมุนไพร เมื่อการใช้ตัวทำละลายลายที่ต่างกันจะทำให้ได้กลุ่มสารที่สกัดออกมาได้ต่างกัน โดยปกติแล้วการที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกัน ตามกฎ like dissolves like ก็คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรือละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นในกรณีของคุณจึงเป็นไปได้ว่าสารที่คุณสกัดออกมานั้นสามารถละลายในตัวทำลายที่มีขั้วต่ำมากกว่าขั้วสูง จึงสามารถสกัดสารออกมาได้ในปริมาณลดลงเมื่อใช้ตัวทำละลายที่มีขั้วสูงขึ้น