คำถาม : สารสกัดมังคุด
  • 1. สารสกัดมังคุด ที่มี Ethanol 95% เป็นตัวทำละลาย จะมีผลต่อการยับยั้งเชื้อ S. aureus ไหมค่ะ
    2. ที่เชื้อ S. aureus ตายเป็นเพราะ สาร mangostin หรือ Ethanol 95%

  • จากคุณ : ปุ้ย
  • Date : 23/6/2561 16:28:00
คำตอบ : พบรายงานการวิจัยว่าทั้งสารสกัดเอทานอล 95% จากเปลือกมังคุดและสาร α-mangostin ที่แยกได้จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (1-2) ซึ่งโดยปกติแล้วสารสกัดที่สกัดได้จะต้องมีการกำจัดตัวทำลายออกให้หมดก่อนนำไปทดสอบฤทธิ์ ดังนั้นฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. aureus จึงเป็นฤทธิ์ของสารที่จากเปลือกมังคุด โดยมี α-mangostin เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์

Ref :
1. Chusri S; Tongrod S; Saising J; et al. Antibacterial and anti-biofilm effects of a polyherbal formula and its constituents against coagulase-negative and -positive staphylococci isolated from bovine mastitis. J Appl Anim Res 2017;45(1):364-72.
2. Eumkeb G, hitaktim S, Teethaisong. Antibacterial activity of [alpha]-mangostin from the pericarp extract of Garcinia mangostana L. against drug resistant bacteria. Thai J Pharm Sci 2013;38(SUPPL.):83-7