คำถาม : เจลหัวไชเท้า
  • สอบถามวิทีการทำเจลหัวไซเท้า เรานำน้ำคั่นหัวไซเท้า แล้วใส่ตัวสร้างเจลavcลงไปแล้วใส่กันเสีย แบบนี้ได้ไหมค่ะ มันจะมีราไหมค่ะถ้าทำแบบนี้
  • จากคุณ :
  • Date : 29/4/2561 18:10:00
คำตอบ : ไม่สามารถตอบได้ค่ะ เนื่องจากราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกับกระบวนการผลิต ชนิดและปริมาณสารกันเสียที่ใส่ไปค่ะ โดยศึกษาได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2560 ทั้งนี้หากทำเพื่อใช้เองควรเก็บไว้ในตู้เย็น หรือหากต้องการทดสอบความคงตัวด้วยก็เก็บที่อุณหภูมิห้องและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพเช่นสี ความหนืด การแยกชั้น การเกิดเชื้อราเป็นต้น แต่หากต้องการทำเพื่อขายจะต้องมีการทดสอบความคงตัวตามหลักการการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์พวกครีม หรือเจล และตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ตามที่รัฐมนตรีก็ประกาศกฏหมายลูกออกมาในชื่อ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย ซึ่งมันมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์อยู่ด้วย โดยมีประเด็นหลักๆอยู่ 3 ประเด็น คือ
เครื่องสำอางต้องไม่ตรวจพบเชื้อก่อโรค ได้แก่
– ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)
– สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
– แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)
– คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร)
เครื่องสำอางที่ใช้รอบดวงตา เครื่องสำอางที่สัมผัสกับเยื่อบุอ่อน และเครื่องสําอาง สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต้องมีจํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อกรัม (cfu/g) หรือลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนเครื่องสำอางอื่นๆนอกเหนือจากนี้ต้องมีจํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม (cfu/g) หรือลูกบาศก์เซนติเมตร
สำหรับวิธีการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่กล่าวถึงในข้อ 1 กับ 2 ห้ามคิดขึ้นเองนะ วิธีที่ใช้ให้เอามาจาก ISO (International Organization for Standardization) หรือ USP (United States Pharmacopeia) หรือวิธีอื่นที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ