คำถาม : ไพล
  • ไพล มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษมั้ยครับ
  • จากคุณ : Z
  • Date : 13/10/2560 12:26:00
คำตอบ : ไพลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A. Dietr. และมีชื่อพ้องว่า Zingiber cassumunar Roxb. และ Zingiber purpureum Roscoe. โดยชื่อภาษาอังกฤษใช้ว่า Cassumunar ginger, Bengal root หรือใช้ทับศัพท์ว่า Phlai