คำถาม : หญ้าหวาน
  • ขอความกรุณาค่ะอยากทราบประโยชน์และโทษของพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าSteviaมีรสหวานใช่ชนิดเดียวกันกับหญ้าหวานที่บ้านเราไหมคะมีประโยชน์และโทษอย่างไร วิธีกินใช้ต้มหรือแช่คะ
  • จากคุณ : Vera Boos
  • Date : 7/10/2560 16:45:00
คำตอบ : หญ้าหวาน มีชื่อทางพฤษศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni ซึ่งเป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นพุ่ม มีกำเนิดแถบ อเมริกาใต้ ใบของต้นหญ้าหวานมีรสหวานกว่าน้ำตาล 10-15 เท่า สารที่ให้ความหวานในต้นหญ้าหวานมีชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) ซึ่งให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายประมาณ 250-300 เท่า

จากการศึกษาความเป็นพิษในหนูหลายๆ การศึกษา โดยให้สาร สตีวิโอไซด์ ผสมในอาหารในขนาดต่างๆ จนถึง 5% (ขนาดสูงถึง 2 g/kg น้ำหนักตัว ให้ติดต่อกัน 3 เดือน จนถึง 2 ปี ไม่พบความเป็นพิษที่รุนแรงต่อตับ และไต อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหนูที่ได้รับ สตีวิโอไซด์ โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังในขนาดสูงถึง 1.5 g/kg น้ำหนักตัว มีผลต่อไตโดยมี blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ในเลือดสูงขึ้น แต่ขนาดดังกล่าวเป็นขนาดที่สูงกว่าขนาดที่ใช้รับประทานในคนมากประกอบกับเป็นการให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ดังนั้นผลการศึกษาถึงความปลอดภัยของสตีวิโอไซด์ในอาหาร เป็นเวลานานจนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีแนวโน้มทางด้านความปลอดภัยที่ดี เมื่อต้นปี ค.ศ. 2009 ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย USFDA ได้พิจารณาและประกาศว่า หญ้าหวานได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย "Generally Recognized As Safe (GRAS)

โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลกที่เกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives : JECFA) ได้กำหนดค่าความปลอดภัย เบื้องต้นไว้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน

อย่างไรก็ตามอาจต้องระมัดระวังการใช้ในใช้ในขนาดสูงติดต่อกันโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะโรคไตและตับ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก
1. บทความเรื่อง “หญ้าหวาน...หวานทางเลือก...เพื่อสุขภาพ” จาก link http://tinyurl.com/ml77l4o
2. Safety evaluation of certain food additives, Stevioside จาก link http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v042je07.htm
3. Stevioside safety and benefits จาก link http://www.raysahelian.com/stevioside.html