คำถาม : ใบมะยม
  • อยากทราบว่าใน ใบมะยม มีสารชนิดใดบ้าง ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านสารพิษคะ (เนื่องจากดิฉันทำโครงงานสารสกัดจากใบมะยมในการชะล้างสารพิษในถั่วงอกค่ะ)
  • จากคุณ : Grammy R.
  • Date : 7/6/2560 15:56:00
คำตอบ : มีรายงานว่าสารสกัดด้วยน้ำจากใบมะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) มึฤทธิ์ปกป้องตับ (hepatoprotective activity) ในหนู จากการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับโดยสาร acetaminophen และthioacetamide ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับสารกลุ่มฟีโนลิก และฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน (antioxidant properties) อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับการชะล้างสารพิษในถั่วงอกอย่างไร และไม่ทราบถึงรายละเอียดของสารพิษที่พบในถั่วงอกและวิธีการทดสอบในโครงงาน จึงไม่สามารถระบุได้ว่าใบมะยมมีฤทธิ์ชะล้างสารพิษดังกล่าวจริงหรือไม่ค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
Jain NK, Singhai AK. Protective effects of Phyllanthus acidus (L.) Skeels leaf extracts on acetaminophen and thioacetamide induced hepatic injuries in Wistar rats. Asian Pac J Trop Med. 2011 Jun;4(6):470-4. doi: 10.1016/S1995-7645(11)60128-4.