คำถาม : สารสำคัญในพืช
  • ปริมาณสารสําคัญในส่วนต่างๆของพืชเช่นยอด ใบอ่อน ใบแก่ เปลือก ลำต้น จึงมีปริมาณของสารที่แตกต่างกันมีปัจจัยมาจากอะไรคะ
  • จากคุณ : ณัฐกานต์
  • Date : 21/12/2559 11:32:00
คำตอบ : ปัจจัยที่มีผลต่อปริมารสารต่างๆ ในพืช ได้แก่

1. ปัจจัยทางกายภาพหรือปัจจัยภายนอก เช่น แสง น้ำ อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน เป็นต้น

2. ปัจจัยทางชีวภาพหรือปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุหรือระยะการเจริญเติบโต โรคและแมลงศัตรูต่าง ๆ และการที่พืชจะสร้างสารและสะสมไว้ในแต่ละบริเวณของพืชไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของพืช เช่น การป้องกันแมลง และศัตรูพืชอื่นๆ