คำถาม : ต้นหมาน้อย
  • ขอข้อมูลต้นหมาน้อยหน่อยครับ อยากทราบวิธีเลี้ยงครับ ว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  • จากคุณ : ชัยวัฒน์
  • Date : 21/10/2559 13:19:00
คำตอบ : เครือหมาน้อย (Cissampelos pareira L.) หรือ กรุงเขมา เป็นไม้เลื้อยที่เจริญได้ดีในป่าดิบ ป่าผลัดใบและป่าไผ่ หรือตามริมแม่น้ำลำธาร พบมากในป่าแถบจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง การนำมาเพาะปลูกเอง ควรเพาะปลูกในบริเวณที่มีความชื้นเพียงพอ เป็นพืชป่าที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ชอบดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง ชอบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่แต่ไม่ชอบที่น้ำขังแฉะ ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและเหง้า หรือขุดแบ่งต้นจากป่ามาปลูก โดยปลูกลงดินให้เป็นไม้เลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่หรืออาจจะทำค้างเหมือนกับการปลูกถั่ว แต่มีข้อควรระวังคือ ต้นกรุงเขมาไม่ชอบปุ๋ยเคมีเพราะมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงจะทำให้ต้นเปื่อยและตายได้ ดังนั้นควรเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นหลัก และจากการทดลองปลูกต้นกรุงเขมาในช่วงฤดูฝน พบว่าจะต้องระวังศัตรูที่สำคัญคือ หนอนกระทู้และหอยทาก ในขณะที่ช่วงฤดูฝนมักจะพบปัญหาเรื่องราแป้ง แต่ปัญหานี้จะน้อยลงเมื่อต้นกรุงเขมาเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว

Ref : ข้อมูลจาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สาขาพืชศาสตร์ โทร. 0-4277-1460