คำถาม : เมทานอล
  • ในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร ถ้าเราใช้เมทานอลเป็นตัวทำละลายมีข้อดีกว่าการใช้เอทานอลหรือใช้น้ำเป็นตัวทำละลายอย่างไร
  • จากคุณ : วิสาวารี
  • Date : 16/3/2559 15:21:00
คำตอบ : โดยทั่วไปแล้วการสกัดสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด ซึ่งหลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการเลือกตัวทำละลายจะพิจารณาจากคุณสมบัติความมีขั้วที่คล้ายคลึงของที่ต้องการสกัดและตัวทำละลาย โดยตัวทำละลายต้องละลายสารที่ต้องการออกมากที่สุดและไม่ละลายสารที่ไม่ต้องการออกมา (selectivity) ในกรณีของแอลกอฮอล์ทั้งเอทานอลและเมทานอล เป็นสารกลุ่มที่มีขั้วปานกลาง จึงนิยมใช้ในการสกัดสารเบื้องต้น เพราะสามารถสกัดได้ทั้งสารที่มีขั้วและสารที่ไม่มีขั้วออกมาได้ และหากเทียบกับน้ำซึ่งเป็นสารมีขั้วมาก หากใช้น้ำเป็นตัวทำละลายก็สกัดสารกลุ่มที่มีขั้วออกมากว่าได้มากกว่าการใช้แอลกอฮอล์คะ