คำถาม : ต้นข่อย
  • สารที่อยู่ในใบข่อยมีอะไรบ้าง
  • จากคุณ : amran_305
  • Date : 6/10/2558 16:02:00
คำตอบ : ในรายงานวิจัยต่างๆ พบสารสำคัญในข่อยมีหลายกลุ่ม เช่น

- ใบ พบ tannins, cardiac glycosides และ น้ำมันหอมระเหย เช่น phytol, α-farnesene, trans-farnesyl acetate, carryophyllene, และ trans-trans-α-farnesene
- เนื้อไม้พบสารกลุ่มลิกแนน เช่น magnolignan, A-2-O-b-D-glucopyranosideและstrebluslignanol
- เปลือกต้น พบ threo-strebluslignanol, magnolol, glycosmisic acid, 9-β-xylopyranosyl-isolariciresinol, 5-methoxy-9-b-xylopyranosyl-isolariciresinol, 9-β-xylopyranosyl-lyoniresinol, erythro-4-hydroxyphenylpropane-7,8-diol และ streblusol E เป็นต้น
- ราก พบ magnatriol B, honokiol, glycosmisic acid, quercetin , myricetin, (+)-catechin, 7-hydroxyl-4′-methoxyisoflavone เป็นต้น