คำถาม : ทำไมถึงเรียกว่า ต้นพญายอ
  • อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ต้นพญายอหรือเสลดพังพอนตัวเมีย ทราบดีว่ามีหลายชื่อ แต่ชื่อที่หนังสือสมุนไพรหลายๆ เล่มมักเขียนถึงคือชื่อว่า *พญายอ* จึงอยากทราบว่าชื่อนี้มีความหมายเกี่ยวกับต้นของพญายออย่างไร ทำไมถึงเรียกว่าพญายอ. แล้วพญายอเป็นพฤษาที่มีศักดิ์สูงจริงหรือเปล่า ถ้าจริงทำไมถึงได้เป็น เป็นพืชที่มีพิษหรือให้โทษบ้างหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : fai_lovely2
  • Date : 27/4/2558 10:17:00
คำตอบ : สำหรับที่มาและความหมายของชื่อพญายอ รวมถึงทำไมถึงเรียกว่าพญายอ แล้วพญายอเป็นพฤกษาที่มีศักดิ์สูงจริงหรือเปล่า ถ้าจริงทำไมถึงได้เป็น ในส่วนนี้สำนักงานไม่มีข้อมูลค่ะ
               สำหรับความเป็นพิษ ในส่วนของการใช้ภายนอกยังไม่พบรายงานการเกิดพิษ มีเพียงการศึกษาพิษแบบเฉียบพลันโดยการฉีดหรือป้อนสารสกัดให้แก่สัตว์ทดลอง เมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบให้หนูเม้าส์ พบว่ามีพิษน้อย แต่มีพิษปานกลางเมื่อฉีดเข้าช่องท้อง ส่วนสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1.3 ก./กก. (หรือเทียบเท่าใบแห้ง 5.44 ก./กก.) เมื่อป้อนเข้าทางปากหรือฉีดเข้าช่องท้องหนูเม้าส์ ไม่ทำให้เกิดอาการพิษใดๆ การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดเอ็นบิวทานอลจากใบขนาด 270 มก./กก. และ 540 มก./กก. ทุกวัน นาน 6 สัปดาห์ ทำให้น้ำหนักต่อมธัยมัสลดลง ในขณะที่น้ำหนักตับเพิ่มขึ้น แต่ไม่พบความผิดปกติต่ออวัยวะอื่น หรือไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ รวมถึงไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทดลอง และหนูแรทที่กินสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1 ก./กก. ทุกวันนาน 90 วัน มีผลทำให้น้ำหนักของหนูลดลง และครีเอตินินต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ในขณะที่ปริมาณเกร็ดเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่พบความผิดปกติด้านอื่นๆ