คำถาม : Monograph ของเปราะหอม
  • ขอทราบข้อมูล monograph ของเหง้าเปราะหอม
  • จากคุณ : A_tantisa
  • Date : 20/4/2558 10:08:00
คำตอบ : จากการสืบค้นในหนังสือ WHO monographs on selected medicinal plant vol.1-4 และหนังสือตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) vol. 1-3 ไม่พบข้อมูล monograph ของเหง้าเปราะหอม อย่างไรก็ตามพบข้อมูลข้อกำหนดตามคุณภาพเภสัชตำรับ ในหนังสือคุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ ผศ.ดร.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และหนังสือ Pharmacopoeia of the people republic of China (English edition 1992) ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลค่อนข้างมาก หากสนใจหนังสือสองเล่มนี้สามารถสืบค้นได้ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือมาสืบค้นได้ที่สำนักงานค่ะ