คำถาม : การแยกสมุนไพร
  • ต้องการหาระบบของตัวทำละลายโดยใช้การแยกสมุนไพร
  • จากคุณ : tasnim.05
  • Date : 20/10/2557 9:18:00
คำตอบ : โดยทั่วไปแล้วการสกัดสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด ซึ่งหลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการเลือกตัวทำละลายจะพิจารณาจากคุณสมบัติความมีขั้วที่คล้ายคลึงของสารละลายและตัวทำละลาย คุณสมบัติในการละลายสารที่ต้องการออกมากที่สุดและละลายสารที่ไม่ต้องการออกมาน้อยที่สุด (selectivity) และไม่จำเป็นว่าพืชชนิดเดียวกันจะใช้ต้องวิธีการสกัดเดียวเสมอไป ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่คุณต้องการสกัดค่ะ